کسر حقوق کارکنان آموزش و پرورش

خطاب به اداره کل آموزش و پرورش استان
بنده از کارکنان اداری اداره کل آموزش وپرورش استان ایلام هستم.
اخیرا در اقدامی عجیب امور اداری اقدام به صدور احکام جدید کرده که فوق العاده ویژه همه همکاران اداری قطع شده است.
وقتی پیگیر ماجرا شدیم ادعا بر این بود که نامه از طرف دیوان عدالت اداری است که مبلغ قابل توجهی از همکاران کسر گردید که در بعضی مورد حدود ۴۰۰هزار تومن است.
در حالی که روز به روز وضعیت معیشت کارکنان بدتر می شود و ادعای رتبه بندی این روزها خبر اول رسانه هاست کام همکاران بنده با این احکام جدید تلخ شده است.
سوال اینجاست که آیا برای تمام استان ها این حکم اجرا شده یا فقط این شاهکارها در استان ایلام اجرا میشه و آیا استاندار، نمایندگان و مدیرکل جوابگوی خانواده های من و همکارانم هستند؟
نظرات ارسال نظر