واکسیناسیون ۷۲ هزار از جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال ایلام

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: واکسیناسیون جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال تعداد ۷۲ هزار و ۳۹۶ دوز بوده است.
به گزارش فریاد، دکتر محمد کریمیان در جلسه ستاد کرونا اظهار داشت: ۸۶۹ هزار و ۷۷ دوز واکسن کرونا تاکنون وارد استان شده که از این تعداد ۷۱۱ هزار و ۴۷۱ دوز واکسن تزریق شده است.
وی افزود: واکسیناسیون نوبت اول انجام شده تعداد ۳۹۵ هزار و ۷۶۰ دوز و واکسیناسیون نوبت دوم انجام شده ۳۱۲ هزار و ۵۵۸ دوز بوده است.
دکتر کریمیان بیان کرد: درصد پوشش واکسیناسیون در جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال میزان ۸۳.۲ درصد، درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول در استان ۸۴.۲ درصد و درصد پوشش کامل واکسیناسیون در استان ۶۶.۵ درصد بوده است.
نظرات ارسال نظر