افزایش ۱۱ درصدی تعداد خانوارهای عشایر ایلام

مدیرکل امور عشایری ایلام گفت: تعداد خانوارهای عشایر این استان بر اساس آخرین آمارگیری ارائه شده توسط مرکز آمار ایران ۱۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش فریاد، فرشاد یاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: طبق سرشماری سال جاری مرکز آمار ایران از جمعیت عشایر کوچرو، تعداد خانوارهای عشایر استان ایلام از ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار به ۱۰ هزار و ۴۸۳ خانوار افزایش یافته است.
وی افزود: اما جمعیت عشایر تغییر چندانی نکرده و همان ۶۰ هزار نفر گذشته است و تنها بُعد خانوار عشایر استان تغییر کرده است.
یاسمی توضیح داد: برخی از اعضای خانواده های عشایر کوچرو با ازدواج یا مستقل شدن خود یک خانواده جدید عشایری را تشکیل داده اند و به همین دلیل تعداد خانوار عشایری افزایش پیدا کرده است.
وی یادآور شد: بُعد خانوار عشایر استان ایلام در گذشته ۶.۱ دهم درصد بود اما اکنون به ۵.۷۲ دهم درصد رسیده است که نشان از کوچک شدن و جداسازی افراد در خانوارهای عشایری دارد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر ۱۳ هزار دفترچه عشایری نیز در طول سال های اخیر به علت تغییر شیوه زندگی و خروج از جامعه عشایری، دیگر خدمات دریافت نمی کنند.
وی اضافه کرد: هر خانواده عشایر دارای یک دفترچه است که در قالب آن انواع خدمات تعریف شده چون تامین آب، ارزاق اساسی، علوفه و نهاده، سوخت، کارت تردد مرزی، کارت چرا، تسهیلات بانکی مورد نیاز و نگهداری ایل راه ها را دریافت می کنند.
جمعیت دام عشایر استان ایلام یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین است.
نظرات ارسال نظر