واکسیناسیون جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال ایلام

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: پوشش واکسیناسیون جمعیت ۱۲تا۱۸ سال استان ۸۶.۴ درصد است.
به گزارش فریاد، دکتر محمد کریمیان اظهار داشت: تعداد واکسن دریافتی در استان ۸۶۹ هزار و ۷۷ دوز و کل واکسیناسیون انجام شده تعداد ۷۳۰ هزار و ۳۲۱دوز است.
وی بیان کرد: واکسیناسیون نوبت اول انجام شده تعداد ۴۰۱ هزار و ۳۴۳ دوز و واکسیناسیون نوبت دوم انجام شده ۳۵۸ هزار و ۷۹ دوز بوده است.
کریمیان اضافه کرد: واکسیناسیون جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال تعداد ۷۶ هزار و ۹۶۱ دوز، درصد پوشش واکسیناسیون در استان جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال میزان ۸۶.۴ درصد است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام یادآور شد: درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول در استان ۸۴.۸ درصد و درصد پوشش کامل واکسیناسیون در استان ۶۸.۷درصد و موجودی واکسن در گردش در استان نیز ۱۳۸ هزار و ۷۵۶ دوز بوده است.
نظرات ارسال نظر